Offentlighets och sekretesslagen (OSL) skriver enligt 4:e kapitlet 2 § (OSL) att varje myndighet ska upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.

966

kap. Registrering av allmänna handlingar och — Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är av synnerlig betydelse 

1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska alltså generellt lämnas ut till den som begär att få ta del av dem. Handlingar som inte är allmänna ska däremot inte lämnas ut.

  1. Lantmäteriet gävle kontakt
  2. Avanza af konto
  3. Röntgen motala lasarett
  4. Månadsspara i aktier nordnet
  5. Arbetsformedlingen halmstad
  6. Mina studier hkr
  7. Selander and associates
  8. Sjukanmälan av arbetsgivare

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste Allmänna handlingar Hos kommunala ocH landstingskommunala företag Kommunala och landstingskommunala företag ska, till skillnad från privata företag, följa de bestämmelser som finns i tryckfrihetsförordningen, offent - lighets- och sekretesslagen samt arkivlagen om hantering, utlämnande, bevarande och gallring av allmänna handlingar. Som utgångspunkt är allmänna handlingar offentliga. Handlingarna är dock i vissa fall hemliga, dvs. det gäller sekretess för uppgifterna i handlingarna enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Som exempel på de bestämmelser om sekretess som Naturhistoriska riksmuseet vanligen tillämpar kan nämnas: För allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana enligt tryckfrihetsförordningen . Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighet- och sekretesslagen .

Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, 3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen.

Allmänna handlingar sekretesslagen

Allmänna handlingar Hos kommunala ocH landstingskommunala företag Kommunala och landstingskommunala företag ska, till skillnad från privata företag, följa de bestämmelser som finns i tryckfrihetsförordningen, offent - lighets- och sekretesslagen samt arkivlagen om hantering, utlämnande, bevarande och gallring av allmänna handlingar.

• den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form.

Allmänna handlingar sekretesslagen

1 kap. Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.
Öhmans begravningsbyrå kalix

Allmänna handlingar sekretesslagen

allmänna handling enligt Offentlighets- och sekretesslagen . En myndighet ska enligt Arkivlagen (SFS 1990:782) upprätta en arkivbeskrivning som ger information om myndighetens arkiv, hur det är organiserat och vilka handlingar som kan finnas där. Vilka uppgifter som ska ingå i en arkivbeskrivning anges i Riksarkivet 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) – allmänna handlingars offentlighet; 6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) – skyldighet att på begäran från enskild lämna ut uppgift ur en allmän handling; 21 kap.

tryckfrihetsförordningen.
Skyddat arbete hos samhall

pantbanken skövde silver
vilka är eu medborgare
security guard job description
advokatbyra lediga jobb
jobba lantmäteriet

Allmänna handlingar ska som regel bevaras. Kommuner kan med stöd av arkivlagen, under vissa förutsättningar, fatta beslut om att gallra handlingar. Det är ansvarig nämnd eller styrelse inom kommunen som fattar beslut om gallring i kommunala skolor.

Sekretess kan  Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess. Varje begäran om  Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som  En handling är allmän när: • den är inkommen till myndigheten. • den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form.

Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett bra sätt. De ska hållas ordnade så att du som enskild snabbt kan få tillgång till en begärd handling. Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning eller som här i Höör på de olika sektorerna.

Handlingar eller  Myndigheten tar då ställning till om den handling begäran avser är en allmän handling och om den innehåller uppgifter som skyddas av sekretess. Du som begär  Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga. Kommunen använder offentlighets- och sekretesslagen  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  Offentlighet och sekretess. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller hemliga, dvs.

Allmänna handlingar En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon vill ta del av en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen.